ALGEMENE VERKOOPS­VOORWAARDEN

1. Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de boekingsmodule, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER en BARELHOF van de boeking van de piste (verder boeking genoemd).
Met de KOPER/BEZOEKER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam het pistegebruik wordt gereserveerd en/of de persoon die de piste zal gebruiken.
Met BARELHOF wordt bedoeld BARELHOF BV – Waterjufferstraat 6 – 2880 Bornem met vestiging in Damvalleistraat 37 – 9070 Destelbergen.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de reservering van de piste.
De bepalingen inzake ‘Privacybeleid’ maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.
De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere boekingen doet, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard.

2. Reserveringsmodaliteiten

Elke reservering gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.
Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.
Deze termijn zal zeer streng toegepast worden indien de piste bijna volgeboekt is.
BARELHOF heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de beschikbaarheid van de pistes dit toelaat.
De service- en administratiekosten zijn in ieder geval definitief verworven door de BARELHOF.
Alle btw en taksen zijn ten laste van de KOPER/BEZOEKER.
De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer een derde de piste gebruikt.
Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de piste, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

3. Eigendom en doorverkoopverbod

Reserveringen mogen niet doorverkocht worden. De reserveringen die worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot de piste. BARELHOF behoudt zich tevens het recht voor om de boeking te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod een reservering te koop wordt aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering zullen worden verhaald op de KOPER/BEZOEKER.
De pistes mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van BARELHOF.
Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door BARELHOF is ten allen tijde mogelijk.

4. Aansprakelijkheid

De inrichting van de pistes behoort tot de verantwoordelijkheid van BARELHOF.
Wijzigingen geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reservering. Aansprakelijkheid van BARELHOF ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
Reserveringen worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander moment.
Verlies, diefstal of vergeten van de reservering behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

5. Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en BARELHOF

De KOPER/BEZOEKER is verplicht het huishoudelijk reglement te volgen.
Betreding van het terrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die BARELHOF neemt. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
BARELHOF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het terrein zonder de voorafgaande toelating van BARELHOF.
Behoudens schriftelijke toestemming van BARELHOF is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van BARELHOF strikt verboden.

6. Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan BARELHOF per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.
Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.
Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.